Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 4 w dalszym ciągu prowadził roboty ziemne w zakresie:

  • Wykopów i nasypów,
  • Odhumusowanie,
  • Podbudowa C8/10,
  • Podbudowa C3/4,
  • Podbudowa C3/4,
  • Zahumusowanie,

Powyższe prace, jak i  realizacja obiektów mostowych, przebudowa kolizji teletechnicznych, wodociągowych oraz sanitarnych prowadzone były na terenie całego odcinka w miejscowości Szczutki, Osówiec, Pawłówek, Lisi Ogon i w gminie Białe Błota. Wykonawca kontynuuje również budowę dróg technologicznych, aby ograniczyć ruch sprzętu budowlanego po istniejących drogach.

Roboty budowlane:

 Budowa przykanalików Dz200 na sekcji II i III, budowa kanału DN500 przy  KD-8 i kd 500 MOP, budowa kanału KD300 przy KD-8f oraz budowa kanału KD600 przy kd-7,  Umocnienie cieków i rowów przy rów G oraz Kanalizacja sanitarna budowa MOP i Zbiorniki retencyjne: ZB15 i ZB16

Przebudowa kolizji T22 w KM 24+300

Przebudowa kolizji T25 w Km 21+500

Przebudowa kolizji T24 w Km 21+500

Przebudowa kolizji SN2 w Km 21+600

 

Roboty ziemne - wznoszenie nasypów w ciągu trasy głównej na sekcji I i II,

Wykonywanie wykopu na sekcji I i II,

Odhumusowanie na sekcji III,

Układanie podbudowy C5/6 na sekcji II,

Układanie podbudowy C8/10 na sekcji I i III

Układanie podbudowy C3/4 na sekcji II

Zahumusowanie na sekcji II

Na sekcji I odcinka 4 Wykonawca prowadził prace na czterech obiektach: WD3-12, PZ3-12a, WD3-14 oraz PZ3-14a

Na obiekcie WD3-12 Wykonawca dokonywał montażu krawężników, montażu desek gzymsowych oraz montażu zbrojenia kap chodnikowych

Na obiekcie PZ3-12a Wykonawca przystąpił do wykonywania izolacji papy pod jezdnię

Na wiadukcie drogowym WD3-14 Wykonawca prowadził prace w postaci betonowania oraz montażu zbrojenia płyt przejściowych

Na obiekcie PZ3-14a Wykonawca kontynuował wykonywanie zasypki oraz wykonywanie murów oporowych

Na sekcji II odcinka 4 Wykonawca prowadził prace na pięciu obiektach: WD3-15, WD3-16, WD3-17, WS3-19 oraz WD3-19a.

W miejscowości Pawłówek na obiekcie WD3-15 Wykonawca kontynuował wykonywanie zasypki za przyczółkiem oraz wykonywanie murów oporowych

Na obiektach WD3-16 oraz  WD3-17 Wykonawca przystąpił do betonowania

Na obiekcie WS3-19 Wykonawca prowadził prace w postaci montażu zbrojenia kap chodnikowych  

Na wiadukcie drogowym WD3-19a Wykonawca dokonywał betonowania oraz wykonywał izolację z papy pod jezdnię

Na sekcji III odcinka 4 Wykonawca prowadził prace na czterech obiektach: MS3-21, WS3-22, PZ3-22a oraz WD3-24

Na moście tymczasowym MS3-21 Wykonawca dokonywał montażu zbrojenia ustroju nośnego  

 W miejscowości Lisi Ogon na wiadukcie drogowym WS3-22 Wykonawca prowadził prace w postaci wykonywania zasypek za przyczółkiem, wykonywania murów oporowych oraz montażu desek gzymsowych,

Na obiekcie PZ3-22a Wykonawca kontynuował wykonywanie zasypki oraz wykonywanie murów oporowych

Na wiadukcie kolejowym WS3-24 Wykonawca odcinka 4 dokonywał betonowania