Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 4 w dalszym ciągu prowadził roboty ziemne w zakresie:

  • Wykopów i nasypów,
  • Odhumusowanie,
  • Stabilizacja - osuszanie,
  • GWN,
  • Podbudowa C8/10,
  • Profilowanie i zagęszczanie,
  • Ściek trójkątny,
  • Profilowanie i zagęszczanie poboczy

Powyższe prace, jak i  realizacja obiektów mostowych, przebudowa kolizji teletechnicznych, wodociągowych oraz sanitarnych prowadzone były na terenie całego odcinka w miejscowości Szczutki, Osówiec, Pawłówek, Lisi Ogon i w gminie Białe Błota. Wykonawca kontynuuje również budowę dróg technologicznych, aby ograniczyć ruch sprzętu budowlanego po istniejących drogach.

Roboty budowlane:

 Budowa przykanalików Dz200 na sekcji II i III, budowa kanału DN500 KD1f, Umocnienie cieków i rowów przy rów G oraz Kanalizacja sanitarna budowa MOP

Przebudowa kolizji T22 w KM 24+300

 

Roboty ziemne - wznoszenie nasypów w ciągu trasy głównej na sekcji I, II, III,

Wykonywanie wykopów na sekcji I, II i III,

Odhumusowanie na sekcji III

Stabilizacja i osuszanie na sekcji III

GWN na sekcji II

Podbudowa C8/10 na sekcji II

Profilowanie i zagęszczanie na sekcji I

Ściek trójkątny na sekcji I

Profilowanie i zagęszczanie poboczy na sekcji I

Na sekcji I odcinka 4 Wykonawca prowadził prace na pięciu obiektach: WD3-12, PZ3-12a, WS3-13, WD3-14 oraz PZ3-14a

Na obiekcie WD3-12 Wykonawca przystąpił do betonowania, wykonywania zasypki za przyczółkiem oraz wykonywania murów oporowych

Na obiekcie PZ3-12a Wykonawca dokonywał betonowania

Na wiadukcie drogowym WD3-13 oraz WD3-14 Wykonawca prowadził prace w postaci wykonywania zasypki za przyczółkiem. Dodatkowo na obiekcie WD3-14 Wykonawca przystąpił do wykonywania murów oporowych

Na obiekcie PZ3-14a Wykonawca kontynuował wykonywanie zasypki, betonowanie oraz wykonywanie murów oporowych.

Na sekcji II odcinka 4 Wykonawca prowadził prace na czterech obiektach: WD3-16, WD3-17, WS3-19 oraz WD3-19a.

W miejscowości Pawłówek na obiekcie WD3-16 Wykonawca dokonywał betonowania, montażu desek gzymsowych, montażu krawężników, wykonywania zasypek za przyczółkiem oraz wykonywania murów oporowych.

Na obiekcie WD3-17 Wykonawca prowadził prace w postaci montażu krawężników, wykonywania zasypek za przyczółkiem oraz wykonywania murów oporowych

Na obiektach WS3-19 oraz WD3-19a Wykonawca kontynuował wykonywanie zasypek za przyczółkiem.

Na sekcji III odcinka 4 Wykonawca prowadził prace na czterech obiektach: MS3-21, WS3-22, PZ3-22a oraz WD3-23

Na moście tymczasowym MS3-21 Wykonawca dokonywał montażu konstrukcji stalowej  

 W miejscowości Lisi Ogon na wiadukcie drogowym WS3-22 Wykonawca prowadził prace w postaci betonowania, wykonywania zasypki, wykonywania zasypek za przyczółkiem oraz wykonywania murów oporowych

Na obiekcie PZ3-22a Wykonawca dokonywał betonowania, wykonywania zasypki oraz wykonywania murów oporowych

Na obiekcie WS3-24 Wykonawca odcinka 4 przystąpił do betonowania, montażu zbrojenia płyt przejściowych oraz wykonywania zasypek za przyczółkiem  .