Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 4 w dalszym ciągu prowadził roboty ziemne w zakresie:

  • wykopów i nasypów,
  • odhumusowania,
  • podbudowy C5/6,
  • podbudowy C3/4,
  • wymiany gruntu – nasyp,
  • frezowania.

 

Powyższe prace, jak i  realizacja obiektów mostowych, przebudowa kolizji teletechnicznych, wodociągowych oraz sanitarnych prowadzone były na terenie całego odcinka w miejscowości Szczutki, Osówiec, Pawłówek, Lisi Ogon i w gminie Białe Błota. Wykonawca kontynuuje również budowę dróg technologicznych, aby ograniczyć ruch sprzętu budowlanego po istniejących drogach.

 

 

Na sekcji I odcinka 4 Wykonawca Robót Budowlanych między innymi realizował prace przy obiekcie WD3-12, prace ziemne oraz prace nawierzchniowe.

Na obiekcie WD3-12 w miejscowości Szczutki są kontynuowane prace przy wykonaniu murów oporowych oraz zasypki przyczółka.

 

 

Na sekcji II odcinka 4 Wykonawca wykonywał prace  na węźle Bydgoszcz Zachód w miejscowości Pawłówek oraz na obiekcie MS3-21 w Bydgoszczy.

Na obiekcie WD3- 16 w miejscowości Pawłówek realizował montaż desek gzymsowych oraz zbrojenie kap chodnikowych.

 

 

Na moście nad Kanałem Bydgoskim MS3-21 Wykonawca prowadził roboty zakończył montaż ustroju nośnego z belek stalowych na jezdni lewej oraz przystąpił do kompletowania zbrojenia na płytę ustroju nośnego.

 

 

Na sekcji III odcinka 4 realizowano prace na trzech obiektach inżynierskich.

Na obiekcie WS3-22 w miejscowości Lisi Ogon kontynuowano zbrojenie obiektów płyty nośnej na ułożonych uprzednio belkach prefabrykowanych sprężonych typu T oraz prace przygotowawcze pod betonowanie ustroju nośnego.

 

 

W gminie Białe Błota na obiekcie PZ3-22a Wykonawca Robót Budowlanych odcinka 4 realizował prace związane z zasypywaniem spełniającym wymagania materiałem ustroju nośnego oraz podpór obiektu z blachy falistej. Ponadto wykonywane są roboty towarzyszące przy wnoszeniu muru oporowego wraz z przygotowaniem zbrojenia pod belkę zwieńczającą.