Projekty wykonawcze drogi ekspresowej S-5 Część 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km
 
Postępowanie administracyjne o wydanie prawomocnej decyzji ZRID:
- kontynuacja uzyskania pozytywnej opinii dotyczącej ponownego Raportu Oddziaływania na środowisko - w trakcie;
- wydanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności - w trakcie;
 
Branża drogowa:
- część opisowa - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- droga ekspresowa -Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;
- węzeł Bydgoszcz Zachód (Pawłówek) - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- węzeł Miedzyń (Lisi Ogon) - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy ;
- przejazdy -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;
- drogi dojazdowe -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;
- MOP - Szczutki Północ - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;
- MOP - Szczutki Południe -   Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;
- projekt posadowienia nasypów budowlanych - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- projekt wzmocnienia skarp - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
 
Obiekty inżynierskie:
- obiekt WD3-12 -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- obiekt PZ3-12a -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- obiekt WS3-13 -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- obiekt WS3-14 -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- obiekt PZ3-14a - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- obiekt WD3-15 -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- obiekt WD3-16 -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- obiekt WD3-17 -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- obiekt WD3-19 -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- obiekt WD3-19a - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- obiekt WD3-20 -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- obiekt MS3-21- Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- obiekt WD3-22 - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- obiekt PZ3-22a-  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- obiekt WD3-23 - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- obiekt WS3-24 -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- przepusty dla celów ekologicznych -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- katalog Elementów Powtarzalnych (KEP) - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
 
Branża elektroenergetyczna:
- oświetlenie - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy i przekazał Zamawiającemu;
- zasilanie obiektów -  Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;
- przebudowa sieci niskiego i średniego napięcia - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;
- przebudowa sieci wysokiego napięcia - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy i przekazał Zamawiającemu;
- toaleta wolnostojąca na terenie MOP Szczutki - instalacje elektryczne -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;
- przebudowa sieci PKP - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera i Zamawiającego;
 
Branża telekomunikacyjna:
- budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
 
Branża sanitarna:
- kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Północ" - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Południe" - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
 
Melioracje:
- przebudowa urządzeń melioracyjnych - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
Sieci gazowe:
- przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;
 
Sieci gazowe:
- przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;
 
Gospodarka zielenią:
- projekt wycinki - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;
- projekt zieleni - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;
 
Obiekty kubaturowe i mała architektura:
- budynek toalety wolnostojącej MOP I "Szczutki Północ" wraz z małą architekturą - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- budynek toalety wolnostojącej MOP I "Szczutki Południe" wraz z małą architekturą - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Północ"- konstrukcja - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Południe"- konstrukcja - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
 
Projekt rozbiórek -  Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji. 
 
Organizacja ruchu:
- projekt stałej organizacji ruchu -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót z koncepcją wprowadzania -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;
 
Ekrany akustyczne -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji.
 
SSTWiORB + SPZJ - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera i Zamawiającego.
 
Przedmiary robót (ZPRS) - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera i Zamawiającego.
 

Uzupełniająca dokumentacja geologiczno- inżynierska i hydrogeologiczna trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera i Zamawiającego. 

Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem- Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji.