Prace realizowane w okresie 12 lutego - 18 lutego

 

Postępowanie administracyjne o wydanie prawomocnej decyzji ZRID:

- uzyskanie pozytywnej opinii dotyczącej ponownego Raportu Oddziaływania na Środowisko - 4.10.2017 r.

- wydanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności - 3.11.2017 r.

 

Opracowywanie projektów wykonawczych dla drogi ekspresowej S-5 Część 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km – w toku.

Branża drogowa:

- część opisowa - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

 - droga ekspresowa trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- węzeł Bydgoszcz Zachód – trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

 - węzeł Bydgoszcz Miedzyń - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

  - przejazdy - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- drogi dojazdowe - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- MOP Szczutki Północ – trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

 - MOP Szczutki Południe - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

 - projekt posadowienia nasypów budowlanych i wzmocnienia skarp (odcinek 22+000-23+600 Trasa Głowna) - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- projekt posadowienia nasypów z wyłączeniem km 22+000 - 23 +600 - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- projekt posadowienia nasypów budowlanych i wzmocnienia skarp (wymiana gruntów pod drogi dojazdowe i tymczasowe w Km 22+000-23+600) - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji; 

 

Obiekty inżynierskie:

- obiekt WD3-12 - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- obiekt PZ3-12a - Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- obiekt WS3-13 -  trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

 - obiekt WD3-14 -  Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- obiekt PZ3-14a - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- obiekt WD3-15 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WD3-16 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WD3-17 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WS3-19 - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- obiekt WD3-19a - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- obiekt WS3-20 - Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- obiekt MS3-21- Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- obiekt WS3-22 – trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- obiekt PZ3-22a - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WD3-23 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WS3-24 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przepust nr 1 w Km 17+740 drogi S5 - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- przepust nr 2 w Km 19+830 drogi S5 - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- katalog Elementów Powtarzalnych (KEP) - Inżynier zatwierdził Projekt Wykonawczy;

 

Branża elektroenergetyczna:

- oświetlenie drogowe - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- zasilanie obiektów - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera; 

- przebudowa sieci niskiego i średniego napięcia - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera

- przebudowa sieci wysokiego napięcia (GPZ Bydgoszcz Zachód- GPZ Osowa Góra. Przęsło 26-27) - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- przebudowa sieci PKP Energetyka -  trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera; 

- toaleta wolnostojąca na terenie MOP Szczutki - instalacje elektryczne - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera; 

Branża telekomunikacyjna:

- Budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej- system CCTV na MOP- Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- Budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej- Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera; 

 

Branża sanitarna:

- kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- sieć wodociągowa i Kanalizacyjna na terenie MOP Szczutki Północ i MOP Szczutki Południe - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- kanalizacja deszczowa na terenie MOP Szczutki Północ i MOP Szczutki Południe - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

 

 

Melioracje:

- przebudowa urządzeń melioracyjnych - Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- przebudowa strugi FLIS - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

 

Sieci gazowe:

- przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

 

Gospodarka zielenią:

- projekt wycinki - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- projekt zieleni - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy.

 

Obiekty kubaturowe i mała architektura:

- budynek toalety wolnostojącej MOP I "Szczutki Północ" wraz z małą architekturą - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera; 

- budynek toalety wolnostojącej MOP I "Szczutki Południe" wraz z małą architekturą - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera; 

- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Północ"- konstrukcja -Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Południe"- konstrukcja -  Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

 

Projekt rozbiórek:

- projekt rozbiórek obiektów kubaturowych - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- projekt rozbiórek obiektów inżynierskich - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera.

 

Projekt tymczasowego przejazdu kolejowego:

- tymczasowy przejazd kolejowy- nawierzchnia drogi - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- tymczasowy przejazd kolejowy- sterowanie ruchem - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- tymczasowy przejazd kolejowy- sieci i instalacje elektroenergetyczne - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- tymczasowy przejazd kolejowy- telekomunikacja -  Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji.

 

Ekrany akustyczne -  Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

 

Organizacja ruchu:

- projekt stałej organizacji ruchu - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

 

SSTWiORB + SPZJ - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera i Zamawiającego.

 

Przedmiary robót (ZPRS) - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera.

 

Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem- I trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera.

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował  następujące prace:

          ZAKRES DROGOWY:

·         zrąbkowanie karpin:
- 27+100
-23+100
-26+500
-15+180

·         odhumusowanie:
- 27+400;
- 15+300-15+360;
-15+360-15+15+460
-DD 36, 0+000-0+400

·         profilowanie i zagęszczanie podłoża:
- droga technologiczna 19+770-19+850
-19+300-19+750
-DD 23, 1+050-1+850
-14+680-14+800

·          wykonanie wykopu:
- 21+100;
-19+200;
-20+050-20+150;

 

·         wykonanie nasypu:
- 19+300-19+750;

·         wycinka drzew:
-19+600;

·         wymiana gruntu- nasyp
- DD 23, 0+930-1+000;
 ·         wymiana gruntu- wykop
-18+200;

·         makroniwelacja
-21+100, na Węźle Pawłówek

          ZAKRES ROZBIÓRKI:
·         rozbiórka ogrodzeń
-22+800;

·         rozbiórka obiektów kubaturowych
-22+800;

          ZAKRES MOSTOWY:

·         obiekt WS3-13

-ułożenie betonu podkładowego pod fundamenty podpory

·         obiekt WS3-19

- przygotowanie do próbnego obciążenia pali CFA-IS- skuwanie głowic pali- Podpora P1
- przygotowanie do próbnego obciążenia pali CFA-IS- skuwanie głowic pali- Podpora P2

·         obiekt WD3-19A

- przygotowanie do próbnego obciążenia pali CFA-IS- skuwanie głowic pali- Podpora P1
- przygotowanie do próbnego obciążenia pali CFA-IS- skuwanie głowic pali- Podpora P2

       ZAKRES TELEKOMUNIKACYJNY:

·         przebudowa kolizji teletechnicznej T2:
- 19+200;

·         przebudowa kolizji teletechnicznej T1:

-18+400;
 ZAKRES ELEKTROENERGETYCZNY:

·         montaż konstrukcji słupa na st. Nr 27;

- 23+600;

·        uwolnienie konstrukcji istniejącego słupa nr 27 z przewodów roboczych, przewodu odgromowego i światłowodu ADSS;

- 23+600;
·         stawianie konstrukcji słupa na st. 27

- 23+600;

·         montaż przewodów roboczych, przewodu odgromowego i światłowodu ADSS w sekcji 27-28;

- 23+600;

·         demontaż przewodów roboczych i przewodu odgromowego w przęśle 26-27;
- 23+600;

·         stawianie konstrukcji słupa na st. nr 26a;

- 23+600;

·         montaż przewodów roboczych i przewodu odgromowego w sekcjach 26-26a, 26a-27;

- 23+600;

·         montaż mostków na st. 26, 26a, 27, 28;

- 23+600;

·        montaż światłowodu ADSS w przęsłach 26-26a, 26a-27, 27-28;

- 23+600;

·         montaż uziemień, tabliczek fazowych, numeracyjnych i ostrzegawczych na st. 26a , 27;
- 23+600;

              NADZORY:

·         nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew;