Prace realizowane w okresie 13 listopada – 19 listopada

Postępowanie administracyjne o wydanie prawomocnej decyzji ZRID:

- uzyskanie pozytywnej opinii dotyczącej ponownego Raportu Oddziaływania na Środowisko - 4.10.2017 r.

- wydanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności - 3.11.2017 r.

 

Opracowywanie projektów wykonawczych dla drogi ekspresowej S-5 Część 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km – w toku.

Branża drogowa:

- część opisowa - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- część węzeł Bydgoszcz Zachód -  trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- projekt posadowienia nasypów budowlanych -Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- projekt konstrukcji nawierzchni -trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

 

Obiekty inżynierskie:

- obiekt WD3-12 - Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- obiekt PZ3-12a - Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- obiekt WS3-13 -  Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- obiekt WD3-14 - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- obiekt PZ3-14a -  Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WD3-15 - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- obiekt WD3-16 - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- obiekt WD3-17 - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- obiekt WS3-19 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WD3-19a - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WS3-20 -  trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- obiekt MS3-21-  Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WS3-22 – Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt PZ3-22a - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WD3-23 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WS3-24 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przepusty dla celów ekologicznych -  Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- katalog Elementów Powtarzalnych (KEP) -  Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

 

Branża elektroenergetyczna:

- zasilanie obiektów -  Inżynier zapoiniował pozytywnie Projekt Wykonaczy; 

- przebudowa sieci niskiego i średniego napięcia - Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- przebudowa sieci wysokiego napięcia (GPZ Osowa Góra- GPZ Nakło. Przęsło 8-9, GPZ Bydgoszcz Zachód- GPZ Osowa Góra. Przęsło 26-27) - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- przebudowa sieci PKP -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

 

Branża telekomunikacyjna:

- Budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej-system CCTV na MOP- Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- Budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej- trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera; 

 

Branża sanitarna:

- kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Północ" -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Południe" -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- sieć wodociągowa i Kanalizacyjna na terenie MOP Szczutki Północ i MOP Szczutki Południe - Inżynier oczekuje na przekazanie dokumentacji do weryfikacji;

- kanalizacja deszczowa na terenie MOP Szczutki Północ i MOP Szczutki Południe -  Inżynier oczekuje na przekazanie dokumentacji do weryfikacji.

 

Gospodarka zielenią:

- projekt wycinki - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- projekt zieleni - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy.

 

Melioracje:

- przebudowa urządzeń melioracyjnych - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

 

Obiekty kubaturowe i mała architektura:

- budynek toalety wolnostojącej MOP I "Szczutki Północ" wraz z małą architekturą - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- budynek toalety wolnostojącej MOP I "Szczutki Południe" wraz z małą architekturą - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Południe"- konstrukcja - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

 

Projekt rozbiórek:

- projekt rozbiórek obiektów kubaturowych - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- projekt rozbiórek obiektów inżynierskich - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji.

 

Organizacja ruchu:

- projekt stałej organizacji ruchu -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

 

Ekrany akustyczne -Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

 

SSTWiORB + SPZJ - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera i Zamawiającego.

 

Przedmiary robót (ZPRS) - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera.

 

Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem- Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji.

 

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował  następujące prace:

 • wycinka drzew i krzewów:
  - trasa główna Km 21+900  do 22+900 strona prawa;
  - Węzeł Pawłówek: połódniowo zachodnia trasa główna, Km 21+400 do 21+900; Km 22+200 do 22+500;

 • karczowanie pni:
  - węzeł Pawłowek Km 21+100 do 21+350; Km 21+400 do 21+900;
  - południowo zachonia trasa główna; Km 21+700 do 21+900 strona prawa;
  - trasa główna: Km 17+050 do 17+200;
  - Km 26+200 do 26+400 strona lewa;

 • odhumusowanie:
  - Km 17+200 do 17+300 strona prawa,
  - trasa główna: Km 17+200 do 17+320 strona lewa; Km 17+320 do 18+200, Km 18+400 do 18+500, Km 21+700 do 21+900 
  - DD23: 0+000 do 1+000;

 • nadzór saperski: 
  - trasa główna: Km 21+900 do 22+200; 22+600 do 22+900 strona lewa; Km 17+200 do 17+500 strona prawa,
  - Km 21+900 do 23+100;
  - Km 26+400 do 27+600;
  - Km 16+300 do 16+600;
  - Km 17+500 do 18+100;
  - Km 18+400 do 18+700;

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania;

 • nadzór ornitologiczny - obszary wycinki drzew;

 • profilowanie i zagęszczanie podłoża: DD23 Km 0+000 do 1+000