Prace realizowane w okresie 18 czerwca - 24 czerwca

 

Opracowywanie projektów wykonawczych dla drogi ekspresowej S-5 Część 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km – w toku.

Branża drogowa:

- część opisowa -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- droga ekspresowa -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- węzeł Bydgoszcz Zachód –  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- węzeł Bydgoszcz Miedzyń -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- przejazdy -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- drogi dojazdowe -   Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- MOP Szczutki Północ –  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- MOP Szczutki Południe -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- projekt posadowienia nasypów budowlanych i wzmocnienia skarp (odcinek 22+000-23+600 Trasa Głowna) - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- projekt posadowienia nasypów z wyłączeniem km 22+000 - 23 +600 - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- projekt posadowienia nasypów budowlanych i wzmocnienia skarp (wymiana gruntów pod drogi dojazdowe i tymczasowe w Km 22+000-23+600) -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

 

Obiekty inżynierskie:

- obiekt WD3-12 -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- obiekt PZ3-12a -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- obiekt WS3-13 -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

 - obiekt WD3-14 - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- obiekt WD3-15 -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- obiekt WD3-16 -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- obiekt WD3-17 -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- obiekt WS3-19 -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- obiekt WD3-19a -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- obiekt WS3-20 -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- obiekt MS3-21-  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- obiekt PZ3-22a -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- obiekt WD3-23 - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- obiekt WS3-24 - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- przepust nr 1 w Km 17+740 drogi S5 -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- przepust nr 2 w Km 19+830 drogi S5 - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- przepust nr 3 w Km 22+095 drogi S5 - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- przepust nr 4 w Km 0+900 DD nr 30-  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- przepust nr 5 w Km 22+296 - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- przepust nr 6 w Km 0+475 DD nr 30-  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- przepust nr 7 w Km 0+475 przejzad nr 20-  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- przepust nr 8 w Km 23+550-  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- przepust nr 9 w Km 23+550 S5 -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- przepust nr 10 w Km 24+607 -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- przepust nr 11 w Km 0+236 DD nr 33-  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- przepust nr 12 w Km 0+316 DP nr 1926C- Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- katalog elementów powtarzalnych -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

 

Branża elektroenergetyczna:

- przebudowa sieci niskiego i średniego napięcia -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- przebudowa sieci nn w Km 17+200 -   Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- ochrona przeciwporażeniowa - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- przebudowa sieci SRK -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- przebudowa sieci PKP PLK - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

 

Branża telekomunikacyjna:

- Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - Światłowód - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

 

Branża sanitarna:

- kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- sieć wodociągowa i Kanalizacyjna na terenie MOP Szczutki Północ i MOP Szczutki Południe - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

 

Melioracje:

- przebudowa strugi FLIS - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

 

Sieci gazowe:

- przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

 

Gospodarka zielenią:

- projekt wycinki - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- projekt zieleni - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy.

 

Obiekty kubaturowe i mała architektura:

- budynek toalety wolnostojącej MOP I "Szczutki Północ" wraz z małą architekturą - Inżynier zatwierdził Projekt Wykonawczy;

- budynek toalety wolnostojącej MOP I "Szczutki Południe" wraz z małą architekturą -  Inżynier zatwierdził Projekt Wykonawczy;

- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Północ"- konstrukcja - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Południe"- konstrukcja -   Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- budynek toalety wolnostojącej- konstrukcja MOP "Szczutki Południe" w Km 15+875 -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

 

Projekt rozbiórek:

- projekt rozbiórek obiektów inżynierskich - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

 

Most Tymczasowy na Kanale Bydgoskim -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

 

Projekt tymczasowego przejazdu kolejowego:

- tymczasowy przejazd kolejowy- nawierzchnia drogi -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- tymczasowy przejazd kolejowy- sterowanie ruchem - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- tymczasowy przejazd kolejowy- sieci i instalacje elektroenergetyczne - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- tymczasowy przejazd kolejowy- telekomunikacja -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

 

Ekrany akustyczne -   Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

 

Organizacja ruchu:

- projekt stałej organizacji ruchu - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera.

 

SSTWiORB + SPZJ - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera i Zamawiającego.

 

Przedmiary robót (ZPRS) - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera.

 

Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem-  trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera.

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował  następujące prace:

 

          ZAKRES DROGOWY:

 

 •  wykonanie nasypu:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III;
 

 • wykonanie wykopu:

- Sekcja I;
- Sekcja II;

- Sekcja III;

 

 • wymiana gruntu - nasyp:

- Sekcja II; 
- Sekcja III;

 

 • zasypka wyminany gruntów:

- Km 21+700 do 21+900;

 

 •  stabilizacja - osuszanie nasypu:

- Sekcja I;

 
​          ZAKRES MOSTOWY:​​

 

 •  obiekt WD3-12:

- montaż zbrojenia fundamentu;

 

 • obiekt PZ3-12A:

- zasypka  fundamentu;
 

 • obiekt WS3-13:

- montaż zbrojenia korpusu;​

 

 • obiekt WD3-14:

zasypka fundamentu;
- montaż zbrojenia korpusu;​

 

 • obiekt PZ3-14A:

- montaż zbrojenia korpusu;​​

- betonowanie;

 • obiekt WD3-15:

- wykop pod fundament;

 

 • obiekt PZ3-22A

- montaż zbrojenia fundamentu;
- betonowanie;

 

 • obiekt WD3-23:

- montaż zbrojenia korpusu;
- demontaż deskowania;

 

 • obiekt WS3-24:

- montaż zbrojenia fundamentu;

 

 • przepust P1:

- zbrojenie płyt wlotów i wylotów;

- betonowanie;

 

​​

          ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji sieci teletechnicznej:

- T3: Km 21+400; 

- T4: Km 21+400; 

- T22 : Km 21+300;

- T25 : Km 21+300;

- T9 : Km 24+420;

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • Przebudowa sieci gazowej:

- PG-2: Km 21+525;

 

            ZAKRES ELEKTROENERGETYCZNY:

 

 • Przebudowa kolizji:

- linii SN 6: Km 23+840;
- linii SN 7: Km 24+400; Km 21+840;

 

                  NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.