Prace realizowane w okresie 18 grudnia – 24 grudnia

Postępowanie administracyjne o wydanie prawomocnej decyzji ZRID:

- uzyskanie pozytywnej opinii dotyczącej ponownego Raportu Oddziaływania na Środowisko - 4.10.2017 r.

- wydanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności - 3.11.2017 r.

 

Opracowywanie projektów wykonawczych dla drogi ekspresowej S-5 Część 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km – w toku.

Branża drogowa:

- część opisowa - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- droga ekspresowa - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- węzeł Bydgoszcz Zachód - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- węzeł Bydgoszcz Miedzyń - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przejazdy - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- drogi dojazdowe - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- MOP Szczutki Północ - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

_ MOP Szczutki Południe - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- projekt posadowienia nasypów budowlanych i wzmocnienia skarp -Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- projet posadowienia nasypów z wyłączeniem Km 22+000 - 23 +600 - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

 

Obiekty inżynierskie:

- obiekt WD3-12 - Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- obiekt PZ3-12a - Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- obiekt WS3-13 -  Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- obiekt WD3-14 -  Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- obiekt PZ3-14a -  Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WD3-15 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WD3-16 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WD3-17 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WS3-19 - Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- obiekt WD3-19a - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- obiekt WS3-20 - Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- obiekt MS3-21- Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- obiekt WS3-22 – Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt PZ3-22a - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WD3-23 - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera; 

- obiekt WS3-24 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przepusty dla celów ekologicznych -  Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przepust nr 1 w Km 17+740 drogi S5 - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- przepust nr 2 w Km 19+830 drogi S5 - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera; 

- katalog Elementów Powtarzalnych (KEP) - Inżynier zatwierdził Projekt Wykonawczy;

 

Branża elektroenergetyczna:

- oświetlenie - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- zasilanie obiektów - Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy; 

- przebudowa sieci niskiego i średniego napięcia - Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- przebudowa sieci wysokiego napięcia (GPZ Bydgoszcz Zachód- GPZ Osowa Góra. Przęsło 26-27) - Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- przebudowa sieci PKP Energetyka - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- toaleta wolnostojąca na terenie MOP Szczutki - instalacje elektryczne - Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

 

Branża telekomunikacyjna:

- Budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej-system CCTV na MOP- Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- Budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej- Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera; 

 

Branża sanitarna:

- kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Północ" - Inżynier zatwierdził Projekt Wykonawczy;

- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Południe" -  Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- sieć wodociągowa i Kanalizacyjna na terenie MOP Szczutki Północ i MOP Szczutki Południe - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- kanalizacja deszczowa na terenie MOP Szczutki Północ i MOP Szczutki Południe - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

 

Melioracje:

- przebudowa urządzeń melioracyjnych - Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

 

Sieci gazowe:

- przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

 

Gospodarka zielenią:

- projekt wycinki - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- projekt zieleni - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy.

 

Obiekty kubaturowe i mała architektura:

- budynek toalety wolnostojącej MOP I "Szczutki Północ" wraz z małą architekturą - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- budynek toalety wolnostojącej MOP I "Szczutki Południe" wraz z małą architekturą - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Północ"- konstrukcja -Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Południe"- konstrukcja -  Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

 

Projekt rozbiórek:

- projekt rozbiórek obiektów kubaturowych - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- projekt rozbiórek obiektów inżynierskich - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji.

 

Projekt tymczasowego przejazdu kolejowego:

- tymczasowy przejazd kolejowy- nawierzchnia drogi - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- tymczasowy przejazd kolejowy- sterowanie ruchem - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- tymczasowy przejazd kolejowy- sieci i instalacje elektroenergetyczne - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- tymczasowy przejazd kolejowy- telekomunikacja -  Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji.

 

Ekrany akustyczne -  Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

 

Organizacja ruchu:

- projekt stałej organizacji ruchu -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

 

SSTWiORB + SPZJ - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera i Zamawiającego.

 

Przedmiary robót (ZPRS) - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera.

 

Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem- Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji.

 

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował  następujące prace:

 • karczowanie pni:
  - Km 19+300 do 19+900
  - Km 15+500;  

 • wycinka drzew:
  - Km 24+000 do 28+156;

 • odhumusowanie:
  - Km 20+100 do 21+000;   
  - DD23: Km 20+450;

 • profilowanie i zagęszczanie podłoża:
  - DD23: Km 0+000 do 0+170;  
  - Km 18+050 do 18+150;

 • wykonanie wykopu:
  - Km 21+100;

 • Wymiana gruntu:
  - Km 21+720 - 21+880;

 • wykonanie objazdu dla obiektu WS3-13
  - Km 18+600;

 • uzbrajanie palownicy pod roboty palowe na podporze nr 1 wraz z demontażem:
  - Obiekt WS3-19;

 • wykonanie pali na podporze:
  - Obiekt WS3-19;

 • przygotowanie drogi dojazdowej:
  - Obiekt WD3-12;

 • budowa kanału technologicznego:
  - Km 16+000 do 17+300;

 • prace porządkowe:
  - Km16+000 do 17+300;

 • Przebudowa kolizji:
  - T2: Km 19+200;
  - SN9: Km 27+800;

 • rozpoznanie saperskie: obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 

 • nadzór ornitologiczny - obszary wycinki drzew;