Prace realizowane w okresie 21 maja - 27 maja

 

Opracowywanie projektów wykonawczych dla drogi ekspresowej S-5 Część 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km – w toku.

Branża drogowa:

- część opisowa - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- droga ekspresowa - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- węzeł Bydgoszcz Zachód – Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- węzeł Bydgoszcz Miedzyń - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przejazdy - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- drogi dojazdowe -  Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- MOP Szczutki Północ – Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- MOP Szczutki Południe -  Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

 - projekt posadowienia nasypów budowlanych i wzmocnienia skarp (odcinek 22+000-23+600 Trasa Głowna) - Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- projekt posadowienia nasypów z wyłączeniem km 22+000 - 23 +600 - Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- projekt posadowienia nasypów budowlanych i wzmocnienia skarp (wymiana gruntów pod drogi dojazdowe i tymczasowe w Km 22+000-23+600) - Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

 

Obiekty inżynierskie:

- obiekt WD3-12 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt PZ3-12a - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WS3-13 -  Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

 - obiekt WD3-14 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WD3-15 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WD3-16 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WD3-17 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WS3-19 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WD3-19a - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WS3-20 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt MS3-21- Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt PZ3-22a - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WD3-23 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WS3-24 - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera i Zamawiającego;

- przepust nr 1 w Km 17+740 drogi S5 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przepust nr 2 w Km 19+830 drogi S5 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przepust nr 3 w Km 22+095 drogi S5 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przepust nr 4 w Km 0+900 DD nr 30- Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przepust nr 5 w Km 22+296 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przepust nr 6 w Km 0+475 DD nr 30- Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przepust nr 7 w Km 0+475 przejzad nr 20- Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przepust nr 8 w Km 23+550- Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przepust nr 9 w Km 23+550 S5 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przepust nr 10 w Km 24+607 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przepust nr 11 w Km 0+236 DD nr 33- Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przepust nr 12 w Km 0+316 DP nr 1926C- Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- katalog elementów powtarzalnych - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

 

Branża elektroenergetyczna:

- przebudowa sieci niskiego i średniego napięcia -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- przebudowa sieci nn w Km 17+200 -  Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- ochrona przeciwporażeniowa - Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- przebudowa sieci SRK -  Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- przebudowa sieci PKP PLK - Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

 

Branża telekomunikacyjna:

- Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - Światłowód - Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

 

Branża sanitarna:

- kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- sieć wodociągowa i Kanalizacyjna na terenie MOP Szczutki Północ i MOP Szczutki Południe - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

 

Melioracje:

- przebudowa strugi FLIS - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

 

Sieci gazowe:

- przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

 

Gospodarka zielenią:

- projekt wycinki - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- projekt zieleni - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy.

 

Obiekty kubaturowe i mała architektura:

- budynek toalety wolnostojącej MOP I "Szczutki Północ" wraz z małą architekturą - Inżynier zatwierdził Projekt Wykonawczy;

- budynek toalety wolnostojącej MOP I "Szczutki Południe" wraz z małą architekturą -  Inżynier zatwierdził Projekt Wykonawczy;

- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Północ"- konstrukcja - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Południe"- konstrukcja -  Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- budynek toalety wolnostojącej- konstrukcja MOP "Szczutki Południe" w Km 15+875 -  Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

 

Projekt rozbiórek:

- projekt rozbiórek obiektów inżynierskich - Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

 

Most Tymczasowy na Kanale Bydgoskim - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

 

Projekt tymczasowego przejazdu kolejowego:

- tymczasowy przejazd kolejowy- nawierzchnia drogi - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- tymczasowy przejazd kolejowy- sterowanie ruchem - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- tymczasowy przejazd kolejowy- sieci i instalacje elektroenergetyczne - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- tymczasowy przejazd kolejowy- telekomunikacja -  Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji.

 

Ekrany akustyczne -  Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

 

Organizacja ruchu:

- projekt stałej organizacji ruchu - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji.

 

SSTWiORB + SPZJ - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera i Zamawiającego.

 

Przedmiary robót (ZPRS) - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera.

 

Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem-  trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera.

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował  następujące prace:

 

          ZAKRES DROGOWY:

 

 •  wykonanie nasypu:
- Km 16+980 do 17+160;
- Km 16+825 do 16+917;
- Km 19+325 do 19+470; 
- Km 17+405 do 17+575
- Km 17+227 do 17+275;
- najazd 14: Km 19+200;
 
 • wykonanie wykopu:
- Km 20+200 - 20+300;
- Km 16+050 - 16+300;
 
 • odhumusowanie:
- DD nr 25;

 

 • wymiana gruntu:
- nasyp DD30;
- wykop Węzeł Bydgoszcz Zachód;

 

 •  stabilizacja - osuszanie nasypu:
- Km 16+845 do 16+918;
- Km 19+515 do 19+584;
- Km 19+584 do 19+617;
- Km 16+980 do 17+160;
- Km 16+977 do 17+160;
- Km 19+325 do 19+370;
- Km 19+385 do 19+400;
   
          ZAKRES MOSTOWY:
 
 
 •  obiekt WS3-19:
- montaż zbrojenia korpusu;
 
 
 • obiekt WD3-19A:
- montaż zbrojenia fundamentu;
- montaż zbrojenia korpusu;
montaż zbrojenia  podpory;

 

 • obiekt PZ3-12A:

- montaż zbrojenia fundamentu;

- betonowanie;

 

 • obiekt PZ3-14A

- montaż zbrojenia korpusu;

 

 • obiekt PZ3-22A

- montaż zbrojenia podpory;

- montaż zbrojenia fundamentu;

 

 • obiekt WD3-23:

- betonowanie;

- montaż zbrojenia fundamentu;

          ZAKRES TELETECHNICZNY:

 •  Przebudowa kolizji sieci teletechnicznej:

- T3: Km 21+300;

T4: Km 21+300;

- T22 : Km 21+400;

- T25 : Km 21+400;

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • Przebudowa sieci gazowej:

- PG-3: Km 24+390; 

 

                  NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.