Prace realizowane w okresie 21 sierpnia – 27 sierpnia

Postępowanie administracyjne o wydanie prawomocnej decyzji ZRID:

- kontynuacja uzyskania pozytywnej opinii dotyczącej ponownego Raportu Oddziaływania na środowisko - w trakcie;

- wydanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności - w trakcie;

 

Opracowywanie projektów wykonawczych dla drogi ekspresowej S-5 Część 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km – w toku.

Branża drogowa:

- część opisowa - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- część węzeł Bydgoszcz Zachód - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- projekt posadowienia nasypów budowlanych - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- projekt konstrukcji nawierzchni - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

 

Obiekty inżynierskie:

- obiekt WD3-12 -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- obiekt PZ3-12a - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- obiekt WS3-13 -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- obiekt WD3-14 -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- obiekt PZ3-14a -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- obiekt WD3-15 - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- obiekt WD3-16 - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- obiekt WD3-17 - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- obiekt WS3-19 - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- obiekt WD3-19a - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- obiekt WS3-20 -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- obiekt MS3-21- trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- obiekt WS3-22 – Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- obiekt PZ3-22a -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- obiekt WD3-23 - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- obiekt WS3-24 -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- przepusty dla celów ekologicznych -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- katalog Elementów Powtarzalnych (KEP) - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

 

 

Branża elektroenergetyczna:

- zasilanie obiektów -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji; 

- przebudowa sieci niskiego i średniego napięcia -  trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- przebudowa sieci PKP - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

 

Branża telekomunikacyjna:

- budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej – Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

 

Branża sanitarna:

- kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Północ" -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Południe" -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

 

Melioracje:

- przebudowa urządzeń melioracyjnych - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

 

Obiekty kubaturowe i mała architektura:

- budynek toalety wolnostojącej MOP I "Szczutki Północ" wraz z małą architekturą - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- budynek toalety wolnostojącej MOP I "Szczutki Południe" wraz z małą architekturą - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Północ"- konstrukcja - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Południe"- konstrukcja - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

 

Projekt rozbiórek:

- projekt rozbiórek obiektów kubaturowych - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

- projekt rozbiórek obiektów inżynierskich - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji. 

 

Organizacja ruchu:

- projekt stałej organizacji ruchu -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;

 

Ekrany akustyczne -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji.

 

SSTWiORB + SPZJ - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera i Zamawiającego.

 

Przedmiary robót (ZPRS) - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji.

 

Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem- Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji.

 

Prace związane z usunięciem kolizji wodociągowej w lokalizacji objętej Pozwoleniem na budowę nr 1993/2016:

- zakończono prace na sieci wodociągowej;

- Wykonawca oczekuje na wyłączenie zasilania w istniejącej sieci elektroenergetycznej, co umożliwi przepięcie wykonanej sieci i demontaż istniejącej infrastruktury kolidującej z zaprojektowaną drogą ekspresową S5.