Projekty wykonawcze drogi ekspresowej S-5 Część 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km
 
Postępowanie administracyjne o wydanie prawomocnej decyzji ZRID:
- kontynuacja uzyskania pozytywnej opinii dotyczącej ponownego Raportu Oddziaływania na środowisko - w trakcie;
- wydanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności - w trakcie;
 
Branża drogowa:
- część opisowa - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi;
- droga ekspresowa - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;
- węzeł Bydgoszcz Zachód (Pawłówek) - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera;
- węzeł Miedzyń (Lisi Ogon) - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera;
- przejazdy - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera;
- drogi dojazdowe - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera;
- MOP - Szczutki Północ - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera;
- MOP - Szczutki Południe - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera;
- projekt posadowienia nasypów budowlanych - kontunuowanie prac;
- projekt wzmocnienia skarp - kontunuowanie prac;
 
Obiekty inżynierskie:
- obiekt WS3-12 - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera;
- obiekt PZ3-12a - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera;
- obiekt WS3-13 - trwa weryfikacja uzupełnionej dokumentacji u Inżyniera;
- obiekt WS3-14 - trwa weryfikacja uzupełnionej dokumentacji u Inżyniera;
- obiekt PZ3-14a - kontunuowanie prac;
- obiekt WD3-15 - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera;
- obiekt WD3-16 - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera;
- obiekt WD3-17 - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera;
- obiekt WD3-19 - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera;
- obiekt WD3-19a - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera;
- obiekt WD3-20 - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera;
- obiekt MS3-21- kontunuowanie prac;
- obiekt WD3-22 - kontunuowanie prac;
- obiekt PZ3-22a- kontunuowanie prac;
- obiekt WD3-23 - kontunuowanie prac;
- obiekt WS3-24 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do obliczeń posadowienia;
- przepusty dla celów ekologicznych - kontunuowanie prac;
- katalog Elementów Powtarzalnych (KEP) - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera;
 
Branża elektroenergetyczna:
- oświetlenie - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;
- zasilanie obiektów - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera;
- przebudowa sieci niskiego i średniego napięcia - kontunuowanie prac;
- przebudowa sieci wysokiego napięcia -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;
- toaleta wolnostojąca na terenie MOP Szczutki - instalacje elektryczne - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera;
- przebudowa sieci PKP - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;
 
Branża telekomunikacyjna:
- budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera;
 
Branża sanitarna:
- kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera;
- przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;
- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Północ" - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;
- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Południe" -trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;
 
Melioracje:
- przebudowa urządzeń melioracyjnych - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera;
 
Sieci gazowe:
- przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera;
 
Gospodarka zielenią:
- projekt wycinki - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera;
- projekt zieleni - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera;
 
Obiekty kubaturowe i mała architektura:
- budynek toalety wolnostojącej MOP I "Szczutki Północ" wraz z małą architekturą - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;
- budynek toalety wolnostojącej MOP I "Szczutki Południe" wraz z małą architekturą] - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;
- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Północ"- konstrukcja - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;
- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Południe"- konstrukcja - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;
 
Projekt rozbiórek - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera. 
 
Organizacja ruchu:
- projekt stałej organizacji ruchu - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;
- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót z koncepcją wprowadzania - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;
 
Ekrany akustyczne - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji.
 
SSTWiORB + SPZJ - w trakcie.
 
Przedmiary robót (ZPRS) - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera.