Projekty wykonawcze drogi ekspresowej S-5 Część 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km
 
Postępowanie administracyjne o wydanie prawomocnej decyzji ZRID:
- kontynuacja uzyskania pozytywnej opinii dotyczącej ponownego Raportu Oddziaływania na środowisko - w trakcie;
- wydanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności - w trakcie;
 
Branża drogowa:
- część opisowa - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- węzeł Bydgoszcz Zachód (Pawłówek) - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- projekt posadowienia nasypów budowlanych - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- projekt wzmocnienia skarp - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
 
Obiekty inżynierskie:
- obiekt WD3-12 -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- obiekt PZ3-12a - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;
- obiekt WS3-13 -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- obiekt WS3-14 -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- obiekt PZ3-14a - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;
- obiekt WD3-15 - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- obiekt WD3-16 - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- obiekt WD3-17 - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- obiekt WD3-19 - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- obiekt WD3-19a - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- obiekt WD3-20 -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- obiekt MS3-21- Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- obiekt WD3-22 - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- obiekt PZ3-22a-Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;
- obiekt WD3-23 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;
- obiekt WS3-24 -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- przepusty dla celów ekologicznych -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- katalog Elementów Powtarzalnych (KEP) - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;
 
Branża elektroenergetyczna:
- zasilanie obiektów -  Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;
- przebudowa sieci niskiego i średniego napięcia -  Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;
- przebudowa sieci PKP - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera i Zamawiającego;
 
Branża telekomunikacyjna:
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
 
Branża sanitarna:
- kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Północ" - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Południe" - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
 
Melioracje:
- przebudowa urządzeń melioracyjnych - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
 
Obiekty kubaturowe i mała architektura:
- budynek toalety wolnostojącej MOP I "Szczutki Północ" wraz z małą architekturą - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- budynek toalety wolnostojącej MOP I "Szczutki Południe" wraz z małą architekturą - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Północ"- konstrukcja - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera;
- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Południe"- konstrukcja - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera;
 
Projekt rozbiórek:
- projekt rozbiórek obiektów kubaturowych - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
- projekt rozbiórek obiektów inżynierskich - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji. 
 
Organizacja ruchu:
- projekt stałej organizacji ruchu -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji;
 
Ekrany akustyczne -  Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji.
 
SSTWiORB + SPZJ - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera i Zamawiającego.
 
Przedmiary robót (ZPRS) - Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji.
 

Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem- Inżynier oczekuje na wprowadzenie uwag i przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji.

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu rozpoczął prace związane z usunięciem kolizji wodociągowej w lokalizacji objętej Pozwoleniem na budowę nr 1993/2016. Prace obejmowały:
- prace przygotowawcze,
- odhumusowanie,
- wykonanie wykopu,
- zgrzewanie rur,
- wykonanie podsypki pod rurę wraz z zagęszczeniem,
- układanie rur w wykopie,
- zasypka rury wraz z zagęszczeniem i ułożeniem taśmy ostrzegawczej.