Prace realizowane w okresie 5 marca - 11 marca

 

Opracowywanie projektów wykonawczych dla drogi ekspresowej S-5 Część 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km – w toku.

Branża drogowa:

- część opisowa -Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

 - droga ekspresowa -Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- węzeł Bydgoszcz Zachód –Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

 - węzeł Bydgoszcz Miedzyń - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

  - przejazdy - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- drogi dojazdowe - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- MOP Szczutki Północ – Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- MOP Szczutki Południe - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

 - projekt posadowienia nasypów budowlanych i wzmocnienia skarp (odcinek 22+000-23+600 Trasa Głowna) - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- projekt posadowienia nasypów z wyłączeniem km 22+000 - 23 +600 - Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- projekt posadowienia nasypów budowlanych i wzmocnienia skarp (wymiana gruntów pod drogi dojazdowe i tymczasowe w Km 22+000-23+600) -  trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera.

 

Obiekty inżynierskie:

- obiekt WD3-12 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt PZ3-12a - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- obiekt WS3-13 -  trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

 - obiekt WD3-14 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt PZ3-14a - Inżynier zatwierdził Projekt Wykonawczy

- obiekt WD3-15 -trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- obiekt WD3-16 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WD3-17 - Itrwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- obiekt WS3-19 - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- obiekt WD3-19a - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- obiekt WS3-20 - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- obiekt MS3-21- trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- obiekt WS3-22 – Inżynier zatwierdził  Projekt Wykonawczy;

- obiekt PZ3-22a - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- obiekt WD3-23 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WS3-24 - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- przepust nr 1 w Km 17+740 drogi S5 - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- przepust nr 2 w Km 19+830 drogi S5 - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- przepust nr 3 - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- przepust nr 4- trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- przepust nr 5 - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- przepust nr 6 - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- przepust nr 7 - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- przepust nr 8 - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- przepust nr 9 w Km 23+550 S5 - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- przepust nr 10 - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- przepust nr 11 - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- przepust nr 12 - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- katalog Elementów Powtarzalnych (KEP) - Inżynier zatwierdził Projekt Wykonawczy;

 

Branża elektroenergetyczna:

- oświetlenie drogowe -  Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- zasilanie obiektów -Inżynier zatwierdził  Projekt Wykonawczy;

- przebudowa sieci niskiego i średniego napięcia - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera

- przebudowa sieci PKP Energetyka -  trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera; 

- toaleta wolnostojąca na terenie MOP Szczutki - instalacje elektryczne - Inżynier zatwierdził  Projekt Wykonawczy;

Branża telekomunikacyjna:

- Budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej- system CCTV na MOP- Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- Budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej- Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera; 

 

Branża sanitarna:

- kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- sieć wodociągowa i Kanalizacyjna na terenie MOP Szczutki Północ i MOP Szczutki Południe - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- kanalizacja deszczowa na terenie MOP Szczutki Północ i MOP Szczutki Południe - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

 

 

Melioracje:

- przebudowa urządzeń melioracyjnych - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- przebudowa strugi FLIS - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

 

Sieci gazowe:

- przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

 

Gospodarka zielenią:

- projekt wycinki - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- projekt zieleni - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy.

 

Obiekty kubaturowe i mała architektura:

- budynek toalety wolnostojącej MOP I "Szczutki Północ" wraz z małą architekturą - Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- budynek toalety wolnostojącej MOP I "Szczutki Południe" wraz z małą architekturą - Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Północ"- konstrukcja -Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Południe"- konstrukcja -  Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

 

Projekt rozbiórek:

- projekt rozbiórek obiektów kubaturowych - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- projekt rozbiórek obiektów inżynierskich - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

 

Most Tymaczasowy na Kanale Bydgoskim - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera;

 

Projekt tymczasowego przejazdu kolejowego:

- tymczasowy przejazd kolejowy- nawierzchnia drogi - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- tymczasowy przejazd kolejowy- sterowanie ruchem - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- tymczasowy przejazd kolejowy- sieci i instalacje elektroenergetyczne - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- tymczasowy przejazd kolejowy- telekomunikacja -  Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji.

 

Ekrany akustyczne - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

 

Organizacja ruchu:

- projekt stałej organizacji ruchu - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

 

SSTWiORB + SPZJ - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera i Zamawiającego.

 

Przedmiary robót (ZPRS) - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera.

 

Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem- I trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera.

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował  następujące prace:

          ZAKRES DROGOWY:

 •  zwożenie karpin:

- Km 22+700 do 23+100;
- DD 21;
- Km 15+200;

 • wykonanie wykopu:

- Węzeł Bydgoszcz Zachód: Km 21+200;

 • przestawienie ogrodzeń:

​- Km 22+800;

 • usunięcie szaty roślinnej:

​- Km 22+600 do 22+750 strona lewa;

 • usuwawnie zagrożeń dla awifauny:

​- Km 21+800 do 23+700;

 

          ZAKRES ROZBIÓRKI:
 

 •  rozbiórka obiektów kubaturowych

- Km 24+700;

 • prace porządkowe:

-
 

          ZAKRES MOSTOWY:

 • obiekt WS3-19

- wykonanie ścianek szczelnych - podpora 2; 

 • obiekt WD3-19A

- motaż zbrojenia fundamentu;

 • obiekt WS3-13:

- motaż zbrojenia fundamentu;

 • PZ3-14a:

​- wykonanie kolumny DSM;

 

                  NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew;