Prace realizowane w okresie kwietnia - 15 kwietnia

 

Opracowywanie projektów wykonawczych dla drogi ekspresowej S-5 Część 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km – w toku.

Branża drogowa:

- część opisowa - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- droga ekspresowa - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- węzeł Bydgoszcz Zachód – Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- węzeł Bydgoszcz Miedzyń - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przejazdy - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- drogi dojazdowe -  Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- MOP Szczutki Północ – Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- MOP Szczutki Południe -  Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

 - projekt posadowienia nasypów budowlanych i wzmocnienia skarp (odcinek 22+000-23+600 Trasa Głowna) - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- projekt posadowienia nasypów z wyłączeniem km 22+000 - 23 +600 - Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

- projekt posadowienia nasypów budowlanych i wzmocnienia skarp (wymiana gruntów pod drogi dojazdowe i tymczasowe w Km 22+000-23+600) -  trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera.

 

Obiekty inżynierskie:

- obiekt WD3-12 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt PZ3-12a - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WS3-13 -  Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

 - obiekt WD3-14 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WD3-15 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WD3-16 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WD3-17 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WS3-19 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WD3-19a - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WS3-20 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt MS3-21- Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt PZ3-22a - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WD3-23 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- obiekt WS3-24 - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- przepust nr 1 w Km 17+740 drogi S5 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przepust nr 2 w Km 19+830 drogi S5 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przepust nr 3 -Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przepust nr 4- Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przepust nr 5 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przepust nr 6 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przepust nr 7 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przepust nr 8 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przepust nr 9 w Km 23+550 S5 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przepust nr 10 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przepust nr 11 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- przepust nr 12 - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

 

Branża elektroenergetyczna:

- przebudowa sieci niskiego i średniego napięcia -  Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- przebudowa sieci PKP Energetyka -  Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- ochrona przeciwporażeniowa - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- przebudowa sieci SRK - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- przebudowa sieci PKP PLK - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

 

Branża telekomunikacyjna:

- Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera; 

 

Branża sanitarna:

- kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

- przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- sieć wodociągowa i Kanalizacyjna na terenie MOP Szczutki Północ i MOP Szczutki Południe - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

 

Melioracje:

- przebudowa strugi FLIS - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

 

Sieci gazowe:

- przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

 

Gospodarka zielenią:

- projekt wycinki - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- projekt zieleni - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy.

 

Obiekty kubaturowe i mała architektura:

- budynek toalety wolnostojącej MOP I "Szczutki Północ" wraz z małą architekturą - Inżynier zatwierdził Projekt Wykonawczy;

- budynek toalety wolnostojącej MOP I "Szczutki Południe" wraz z małą architekturą -  Inżynier zatwierdził Projekt Wykonawczy;

- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Północ"- konstrukcja - Inżynier zaopiniował pozytywnie Projekt Wykonawczy;

- budynek toalety wolnostojącej MOP "Szczutki Południe"- konstrukcja -  Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

 

Projekt rozbiórek:

 

- projekt rozbiórek obiektów inżynierskich - Inżynier zatwierdził warunkowo Projekt Wykonawczy;

 

Most Tymaczasowy na Kanale Bydgoskim - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

 

Projekt tymczasowego przejazdu kolejowego:

- tymczasowy przejazd kolejowy- nawierzchnia drogi - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- tymczasowy przejazd kolejowy- sterowanie ruchem - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- tymczasowy przejazd kolejowy- sieci i instalacje elektroenergetyczne - Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji;

- tymczasowy przejazd kolejowy- telekomunikacja -  Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji.

 

Ekrany akustyczne - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

 

Organizacja ruchu:

- projekt stałej organizacji ruchu - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera;

 

SSTWiORB + SPZJ - trwa weryfikacja dokumentacji u Inżyniera i Zamawiającego.

 

Przedmiary robót (ZPRS) - trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera.

 

Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem- I trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji u Inżyniera.

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował  następujące prace:

 

          ZAKRES DROGOWY:

 

 •  wykonanie nasypu:
- warstwa 3: Km 19+300 do 19+370; Km 14+690 do 14+750;
- warstwa 5: Km 18+080 do 18+094;
- warstwa 2: Km 14+686  do 14+755; Km 19+305 do 19+640;
- obiekt WD3-12: Km 15+400;
- najazd na obiekcie WD3-14
 
 • wykonanie wykopu:
- Km 20+250 - 20+350;​
- Km 14+790 do 14+800;
- Km 18+100 do 18+150;
- Km 20+250; 
 
 • odhumusowanie:
- Km 21+200 do 21+250;
- Km 19+200 najazd obiekt nr 14;
- Przejazd 12 Km 0+400 do 0+680;
- Km 16+000 do 16+140;
- Km 17+000 do 17+200;
- Km 16+900 do 17+000;
 
 • profilowanie i zagęszczanie:
- warstwa 3: Km 14+690 do 14+750;
- warstwa 2: Km 14+686 do 14+755;
- obiekt WD3-12: Km 15+400;
- Km 19+305 do 19+640;
 • zagęszczanie:
- Km 18+080 do 18+094;
 
 •  stabilizacja - osuszanie nasypu:
- warstwa3: Km 14+690 do 14+750;
- Km 14+950 do 15+100;
- Km 17+200 do 17+400;
 
   

    ZAKRES TELETECHNICZNY: 

 
 • przebudowa kolizji telekonunikacyjnej T1:
- Km 18+400;
 

          ZAKRES MOSTOWY:

 

 • obiekt WD3-19A
- montaż zbrojenia fundamentów Podpora P1;
- betonowanie; fundamentu P1
 
 • przepust P2: 

- ustawienie prefabrykatów przepustu;

- wykonanie zasypki fundamentu;

 

 • przepust P1: 

- wykop pod przepust;

- ustawienie prefabrykatów przepustu;

 

 • obiekt WS3-13:

- motaż zbrojenia fundamentu jezdnia prawa;

 • obiekt WS3-24

- wykonanie ścianek szczelnych - zabezpieczenie wykopu P1 prawa ścianka kotwiąca;

- wykonanie ścianek szczelnychmontaż ściągów - zabezpieczenie wykopu P1 - prawa; 

 

 • obiekt PZ3-22a

- wykonywanie kolumn DSM - podpora 1 i 2;

- wykop pod fundament: podpora 1 i 2;

 

          ZAKRES SANITARNY:

 •  Przebudowa kolizji sieci gazowej:

- PG-3;

-PG-4

                  NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.